Konspiraatio-keskustelussa tutkitaan politiikkaa ja maailmanmenoa. Vilunkimeno joutuu koville.

* Huippu videoita.

Lisää
8 vuotta 2 kuukautta sitten #24547 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 79. FISSION BOMBArto Lauri 78. Jontti Lähiradio 1


the legacy of grandchildren
daddy daddy daddy's mother's mother's mother

Would you leave your child in the room YOU canister of mustard gas?
Or get a pet for your children to a black mamba?

The nuclear issue of this case, however, the current nuclear generation will in a few years by electricity production frenzy to sacrifice their children and grandchildren the potential to tolerable life.

So what are you sub-class of children attending school will receive grandparents to inherit? The end of the driven hundreds of nuclear power plants !. They merely in the coming year, millions of seeing the deadly inheritance from the decay of billions of pounds every side and the spread of nuclear waste is gasified.

Does he think anyone in Japan still smoke of the 54 nuclear power plant jäädessä the children to inherit. Kids really do remember this heat left by their forefathers 'heritage'? And what do you think about our children in Finland OL-3 / Robber power plants, radiation, mutations in need of future generations mutate their bodies, bodies. Radiation sterilisoituvat future generations will be in his blood, even in the fight for the right to reproduce!

Is whether or not the degree directly. By what right, this stubborn core of the current generation thinks omineensa the rights of children to eat their children. Foods, along income and the living conditions of the future? Already left the law dictates that the one who pollutes the position for himself wholly the responsibility to clean up their acts in the destruction of the seas! Why such laws would not apply to nuclear lobbyists, on-line police officers and other nuclear criminals are now operating?

Perinnöstä lapsenlapsillesi
isi isi isi äiti äiti äiti

Jättäisitkö SINÄ lapsesi huoneeseen kanisterin sinappikaasua?
Tai hankkisitko lastesi lemmikiksi musta mamban?

Ydinvoiman kysymyksen tapauksessa kuitenkin tämä nykyinen ydinalan sukupolvi aikoo muutaman vuoden OMAN sähköntuotantonsa huumaan uhrata lastensa ja lastenlastensa mahdollisuudet edes siedettävään elämään.

Mitä nyt vielä alaluokan koulua käyvät lapset tulevat saamaan isovanhemmiltaan perinnöksi? Loppuun ajetut sadat ydinvoimalat!. Niiden vuosimiljoonia pelkkänä tulevana näkemällä tappavana perintöinä lahoavat miljardien kilojen kaikkialle ympäristöönsä leviävät ja kaasuuntuvat ydinjätteet.

Luuleeko KUKAAN, että Japanissa yhä savuavien 54 ydinvoimalan jäädessä maan lapsille perinnöksi . Lapset ihan oikeasti lämmöllä muistavat tätä isoisiensä jättämää "perintöä"? Entä mitä miettivät lapsemme kun Suomessa OL-3/ Rosvovoimaloiden säteilyn mutaatiot vievät tulevilta sukupolvilta mutatoituvat elimet kehoistaan. Säteilyyn sterilisoituvat tulevat sukupolvet saavat verissä päin taistella oikeudestaan edes lisääntyä!

Kysytään VIELÄ astetta suoremmin. Millä OIKEUDELLA tämä nykyinen jääräpäiden ydinsukupolvi luulee omineensa oikeudet syödä lastenlastensa. Ruuat, toimeentulot ja koko elämisen edellytykset tulevaisuudesta? Jo jätelaki määrää, että SE joka saastuttaa kantakoon ITSE kokonaan vastuun myös siivota tekojensa tuhon meret! Miksi tällaiset lait ei koskisi ydinalan lobbaajat, nettipoliiseja ja muita ydinalan rikollisina NYT toimivia?

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 2 kuukautta sitten #24579 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 80. FilamentArto Lauri 79. Fission BOMBTVO / Posiva 8 km no-fly
ban ban ban

"Enterprises are tight-lipped about the security measures, as they are not public. No-fly zone around the nuclear power plants in Finland extends to a radius of four kilometers and two kilometers in height.

In Finland, the process of turning a so-called unmanned aerial vehicles of the new legislation, traffic safety leader of Aviation, Director General Pekka Henttu says.

"Aeronautics Act, is a criminal offense to fly Aviation is prohibited areas. This law applies to all forms of aviation, including model airplane," says Henttu. "

* In the past, the no-fly zone radius was only 2km. It took barely a month since the Säkyläs military helicopter was destroyed in October 2014. Lenneltyä Olkiluoto areas. The machine was destroyed in flight, therefore unusable after TVO's radioactive emissions from the machinery in dangerous quantities. The event proved to be so dangerous that the flight ban immediately with a multi- plier now!

* Strange that the laws of constant change is the fact that the matter in any way informed about the community. Let alone the parties. As also like the article we see. Continuous variable, penalties threatening the law is constantly under construction.

* In week 45 of 2014, YLE morning radio program, presented the theme was "at least questionable." The program harmiteltiin very much the fact that the Finnish law, TVO would FIRE civilians in areas of mobile and video photographers. Reporters were more relevant and reviewed their stated to have found a loophole in this TVO's nuclear secrets to the problem of exposing.

I hear the guards, the police, border guards and soldiers also can shoot in the Olkiluoto area moving without warning, citing the IAEA nuclear security in international secret laws .. Um, convenient. said the discovery relieved to suppliers!

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 2 kuukautta sitten #24580 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
TVO/ Posiva 8km lentokielto
kielto kielto kielto

"Laitokset ovat vaitonaisia turvatoimista, sillä ne eivät ole julkisia. Lentokieltoalue Suomen ydinvoimaloiden ympärillä ulottuu neljän kilometrin säteelle ja kahden kilometrin korkeuteen.

Suomessa sorvataan parhaillaan niin sanottua miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaa uutta lainsäädäntöä, liikenteen turvallisuusviraston ilmailujohtaja, ylijohtaja Pekka Henttu kertoo.

"Ilmailulain mukaan on rangaistava teko lentää ilmailulta kielletyille alueille. Tämä laki koskee kaikkia ilmailun muotoja, myös lennokkitoimintaa", Henttu kertoo."

* Aiemmin lentokieltoalueen säde oli vain 2km. Meni tuskin kuukausi siitä kun Säkylän armeijan helikopteri tuhoutui lokakuussa 2014. Lenneltyään Olkiluodonalueilla. Kone tuhoutui siis lentokelvottomaksi saatuaan TVO:n radioaktiivisia päästöjä koneistoonsa vaarallisia määriä. Tapahtuma osoittautui niin vaaralliseksi, että lentokiellon alue välittömästi moninkertaistettiin heti!

* Outoa tässä lakien jatkuvissa muutoksissa on myös se, ettei asiasta millään lailla tiedoteta paikkakuntalaisille. Saati asianosaisille. Kuten tästäkin artikkelista huomaamme. Jatkuvaa muuttuvaa, rangaistuksin uhkaavia lakeja on teon alla jatkuvasti.

* Viikolla 45 2014 YLE aamu radio esitti ohjelman, jonka teema oli "vähintään arveluttava". Ohjelmassa harmiteltiin kovasti sitä, ettei Suomen lain mukaan TVO saisi AMPUA alueillaan liikkuvia siviilejä ja video kuvaajia. Toimittajat olivat asiaa lisää selvitelleet ja totesivat löytäneensä porsaan reiän tähän TVO:n ongelmaan ydinsalaisuuksiensa paljastajista.

Kuulemma vartijat, poliisi, rajavartijat ja sotilaat myös voivat ampua Olkiluodon alueella liikkuvat varoittamatta vedoten IAEA ydinturvan kansainväliseen salaisiin lakeihin.. Öö, kätevää. sanoivat löydöstään huojentuneet toimittajat!

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 2 kuukautta sitten #24610 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 81. Carbon,hiiliArto Lauri 80. Filament_________________________________

Arto Lauri 81. Carbon, carbonArto Lauri 80. FilamentPlain persmäkeä the nuclear sector
down down down

Day 11/12/2014 brought back new and amazing to think about nuclear power in the key secrets. IAEA informed the grim truth down to the core, the matter bluntly. The world the remaining 430 from the reactor will be fair as quickly (in 2040) to drive down to at least half of 200kpl!

The reasons, of course, the IAEA did not dare to tell you. But there is reason to believe that the positive energy of uranium fuel in an encompassing the end of the case. All the same, the same day the nuclear field as many as two CO2 production coterminous US and China announced "terrible".

USA plans to run in the future CO2 balance sheets down to changing the energy economy of 50% from the front of shale gas. Again, not a word about nuclear power! Not even if the US got the historical changes in the suction of the Republic of China.

China's drive down the CO2 balance sheets to muzzle the press of the time. The fact that the EU decided to sanction 2050 target of an incredible 80% to 100% in new nuclear energy silenced the free press in the preceding week JO completely. The nuclear sector gets snow into the room properly when France, Sweden, South Korea call for nuclear free truly CO2-neutral energy future.

But when China decides to act up to US law. Their goals without nuclear power. According to information in the future by investing in solar power and wind power, such as a truly clean uudisenergioihin the German model. We begin to understand the nuclear past their biases captured. Nuclear power is the grounding for this day, in particular the future!

Pelkkää persmäkeä ydinalalle
alas alas alas

Päivä 12.11.2014 toi jälleen uutta ja ihmeellistä mietittävää ydinvoiman keskeisiin salaisuuksiin. IAEA ilmoitti synkän totuutensa ydinalastaan, asian suorasukaisesti. Maailmalla jäljellä olevasta reilusta 430 reaktorista tullaan pikapikaa (2040) ajamaan alas vähintään PUOLET 200kpl!

Syitä tietenkään IAEA EI uskaltanut kertoa. Mutta on aihetta epäillä, että myös energiapositiivisen uraanipolttoaineen totaalisesta loppumisesta on kyse. Yhtä kaikki samana päivänä ydinalan peräti kaksi CO2 tuotannon päämaa USA ja Kiina ilmoittivat "kauheita".

USA aikoo ajaa jatkossa CO2 taseitaan alas muuttamalla energiatalouttaan 50% edestä LIUSKEKAASUUN. Jälleen ei sanaakaan ydinvoimasta! Ei vaikka USA sai historiallisen muutoksensa imuun myös Kiinan.

Kiinan tavat ajaa alas CO2 taseitaan vaientaa lehdistön kerrasta. Se, että EU päätti sanktioida 2050 tavoitteekseen uskomattomat 80% 100% ydinvapaalle uudisenergialle vaiensi JO lehdistön edellisviikolla täysin. Ydinala saa lunta tupaan kunnolla kun Ranska, Ruotsi, Etelä- Korea vaativat ydinvapaata aidosti CO2 neutraalia energiaa jatkossa.

Mutta kun jopa Kiina päättää toimia USA lailla. Tavoitteisiinsa ilman ydinvoimaa. Sijoittamalla tietojen mukaan tulevaisuudessa aurinkovoimaan ja tuulivoiman kaltaisiin aidosti puhtaisiin uudisenergioihin Saksan malliin. alamme ymmärtämään ydinalan menneisyyden heidän harhojen vangiksi. Ydinvoiman pohjakosketus on tätä päivää erityisesti tulevaisuutta!

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 2 kuukautta sitten #24655 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Arto Lauri 82. Jontti Lähiradio IIArto Lauri 81. Carbon,hiili2014.11 M. A Fasebook

From the Russian uranium fuel may be supplied with several other countries in future power plants ??? www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204

Russia recognizes Iran's growing regional power in - in contrast to the United States of America
Russia and Iran signed a number of agreements, which ...
Web media.org | A person Shadow Media Http: //www.verkkomedia.org/news.asp? mode = 4 & id = 12204
---
Arto Laano
I know. Let's think about some time. Fennovoima life is calculated as 60 years. STILL Russia promises to her: a 10-year fuel !. . If the slightest examined how nuclear power plants delivered to buyers. So begins survive. Russia submitted a five nuclear power plants in the Libyan Gadaffille. When asked about Gadaffi, finally, how the desert power plant cooling water come from? The Russians laughed and said that their problems. In the end, the US bombed the reactors blithely graduating from dust deserts!

The Saudis bought the 8 reactors from Areva. Once again came the voice from the cooling waters. Areva laughed again, that their problems. In the end, the trade was taken to court by requesting a billion compensation from Areva! The basic plot of the story is always the same. Nuclear power plants, therefore, blithely yes PROVIDED. At all without bothering to find out whether they have the slightest starttinsa after the operation condition.

USA test the otherwise Thorium power plants in Norway now! It is a great thing TABU / bomb in many ways. A / Norway should not even be nuclear power plants! .. But it is, and several, including the destroyed B / Why the US will not try it for yourself and the country has in public? C / thoriumpaskaa Why should not try if uranium is as it is claimed for centuries ?. .. The crazy thing is that the U-235 power plants have been concluded in 2008, after the energy of negativity at all!

But 100% of the current nuclear power plant projects is 100% PLUTONIUM incinerators! .. Despite the fact that the fall of 2007, CERN said my O's plutonium power plants in the energy negative, and at least 2.5 * more expensive than uranium power plants. And now people ask me why the British Pu-239 reactor costs 10 times * 31 000milions !!!

Fasebook 2014.11 M.A

Mistä venäjä saa toimitettua uraani polttoaineet useiden muidenkin maiden tuleviin voimaloihin??? www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204

Venäjä tunnustaa Iranin kasvavan alueellisen mahdin - toisin kuin Yhdysvallat
Venäjä ja Iran allekirjoittivat useita sopimuksia, jotka...
verkko media.org|Henkilöltä Shadow Mediahttp://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204
---
Arto Laano
Niinpä. Mietitään tovi. Fennovoiman käyttöikä on laskettu 60 vuodeksi. SILTI Venäjä lupaa sillekin v a i n 10 vuoden polttoaineet!. . Jos h i u k a n k a a n tutkitaan miten ydinvoimaloita ostajilleen toimitetaan. Niin alkaa selviämään. Venäjä toimitti viitisen ydinvoimalaa Libyan Gadaffille. Kun Gadaffi kysyi lopuksi miten aavikolla voimalan jäähdytysvedet saadaan? Nauroi Venäläiset ja totesi, ettei HEIDÄN ongelmansa. Lopulta USA pommitti reaktorit surutta valmistuttuaan tomuksi aavikoille!

Saudit osti Arevalta 8 reaktoria. Kun tuli jälleen puhe mistä jäähdytysvedet. Areva nauroi jälleen, ettei HEIDÄN ongelmansa. Lopulta kauppa vietiin oikeuteen hakien miljardikorvauksia Arevalta! Jutun perusjuoni on AINA SAMA. Ydinvoimaloita siis surutta kyllä TOIMITETAAN. Lainkaan vaivautumatta selvittämään onko niillä starttinsa jälkeen pienintäkään toiminnan edellytystä.

USA koekäyttää muuten Norjassa nytkin THORIUM VOIMALOITAAN! Asia On suuri TABU/ pommi monessakin mielessä. A/ Norjassa EI pitäisi edes olla ydinvoimaloita!.. Mutta on ja USEITA, myös tuhoutuneita B/ Miksi USA ei kokeile itse maallaan ja julkisesti? C/ Miksi thoriumpaskaa pitäisikään kokeilla, JOS uraania on kuten väitetään vuosisadoiksi?. .. Hulluinta on , ettei U-235 voimaloita ole enää tehty 2008 energia negatiivisuuden jälkeen LAINKAAN!

Vaan 100% nykyisistä ydinvoimala hankkeista on 100% PLUTONIUM POLTTO LAITOKSIA!.. Siitäkin huolimatta, että syksyllä 2007 CERN totesi m y ö s plutonium voimalat energia negatiivisiksi ja ainakin 2,5* kalliimmiksi uraanivoimaloihin. Ja nyt sitten ihmetellään MIKSI Englannin Pu-239 reaktori maksaa 10* kertaisesti 31 000miljoonaa!!!

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 2 kuukautta sitten #24694 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 83. Nuclear weaponArto Lauri 82. Jontti Lähiradio IITVO SUICIDE JUMP
hazar hazar hazar

I heard 11.2014 quite unimaginable release.

TVO's fuel supply getting to be such a huge problem.

That the company has decided to actually start designing their own mixture of fuel !. .

Where can i h e m e s s now is it?
TVO announced a year ago, it will start to break the shame, the international IAEA determined by the uranium polttolimitin 50 GWd / tu border. TVO announced to exceed the value of already clearly and aims at an incredible 75 GWd / tu level!

NONE OF the world's nuclear power plants to NOT of this Act have not dared to cross. Since plutonium fuel is 1000 times more dangerous. Therefore, this law has been made. The World ALL breeder reactor have exploded in this attempt.

In fact, even the Areva NOT no longer consented to make this life-threatening border burning fuel apparently due to the risk of explosion and severely refused to provide this destructive combustion pardons TVO use.

Now, however, quietly TVO is alone in their intentions. Indicates defiantly commission OWN polttolimitin exceed the special fuel in violation of the laws of the IAEA. It is clear that such a threat for the company TVO can not view anything other than up to the Russian uranium industrialists!

Just unimaginable high-risk situation does just Finland. STUK silent like a wall. Why TVO is then forced to make such a 100% self-destructive in their evolutions? . .Siinä Is all about. The reason for this is the fact that the 2008 positive energy uranium, not even the MOX / plutonium fuel may be any longer. TVO take this MEGA RISK back against the wall!

If the Company is unable to make even more toxic plutonium burning fuel. Nuclear power is lost for all of the theoretical break-even point! TVO management knows this very carefully. Play our country and the black john "double it, and a receipt!"

The system has tried to include all the world's leading nuclear countries. Without success other than to blow test reactors. The background here is the fact that TVO clearly believe in the future of thorium fuel. Nor a working fertile reactor. Strangest herein also. that TVO is the most basic knowledge of nuclear power developer company. Jump to black are so unbelievably own risk. That ever! ..
__________________________

TVO ITSEMURHA HYPPY
hazar hazar hazar

Kuulin 11.2014 aivan käsittämättömän tiedotteen.

TVO:n polttoaine huollossa alkaa olla niin VALTAVIA ongelmia.

Että yhtiö on päättänyt ITSE alkaa suunnitella omat polttoaine sekoituksensa!. .

Mistä i h m e e s ä nyt on kyse?
TVO ilmoitti vuosi sitten alkavansa härskisti rikkoa kansainvälistä IAEA määräämää uraanin polttolimitin 50 GWd/tu rajaa. TVO ilmoitti ylittävänsä arvon jo selvästi ja tähtää uskomattomaan 75 GWd/tu tasoon!

YKSIKÄÄN maailman ydinvoimaloista EI tätä lakia ole uskaltanut ylittää. Koska plutoniumin poltto on 1000-kertaa VAARALLISEMPAA. Siksi tämä laki on tehty. Maailman KAIKKI hyötöreaktorit ovat räjähtäneet tätä yrittäessään.

Itse asiassa edes Areva EI ole enää suostunut tekemään tätä hengenvaarallista polttoa ylittävää polttoainetta ilmeisen räjähtämisen vaaran takia ja ankarasti kieltäytynyt toimittamasta tätä tuhoisaa poltto anetta TVO käyttöön.

Nyt kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa TVO on yksin aikeissaan. Ilmoittaa uhmakkaasti teettävänsä OMAT polttolimitin ylittävät erikois polttoaineena IAEA lakeja rikkoen. Onkin selvää, että tällaiseen UHKAYRITYKSEEN TVO ei saa mukaansa ketään muuta kuin korkeintaan Oman Askolan satojen miljardien tuotantolaitoksen Suomessa. Tai Venäjän uraani tehtailijat!

Aivan käsittämättömiä suuria riskejä tilanne tekee juuri Suomeen. STUK vaikene kuin muuri. Miksi TVO on sitten pakotettu tekemään tällaisia 100% itsetuhoisia heidän kehitelmiä? . .Siinä onkin kysymys. Syynä kun on se, ettei 2008 energiapositiivista uraania, ei EDES MOX/ plutoniumpolttoaineita saa enää mistään. TVO ottaa tämän MEGARISKIN selkä seinää vasten!

Jos yhtiö EI kykene tekemään entistä MYRKYLLISEMMIN palavaa plutonium polttoaan. Ydinvoima menettää LOPULLISESTI kaiken teoreettisenkin kannattavuusrajan! TVO johto tietää tämän tarkkaan. Ja pelaa maallamme mustanpekan "tuplana ja kuittina"!

Systeemiä on yrittäneet kaikki maailman johtavat ydinvoimamaat. Onnistumatta muuta kuin räjäyttämään koe reaktorinsa. Kuvaavaa tässä on myös se, ettei TVO selvästikään usko THORIUMIN tulevaisuuteen polttoaineena. Eikä myöskään toimivaan hyötö reaktoriin. Oudointa tässä on myös se. ettei TVO:lla ole a l k e e l l i s i n t a osaamista ydinvoiman kehittäjäyhtiönä. Hyppy mustaan tehdään niin uskomattomilla riskeillä. Ettei koskaan!..

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.221 sekuntia